Русиньскый словничок (тестовый режім)priliehavý  -  неодставаючій
priliehavý  -  пасивный (неодставаючій)
priliehavý  -  пасівный
priliehavý  -  тїсный
prilietať  -  прилїтати
prilievať  -  приливати
priliezať  -  прилїзати
priliezť  -  прилїзти
príliš  -  барзже
príliš veľa  -  барз велё
príliš veľa  -  барз много
príliš veľa  -  дуже много
prílišný  -  надмірный
príliv  -  прилив
prilízať  -  прилизати
prilíznuť  -  прилизнути
prilizovať  -  прилизовати
priľnavý  -  адгезівный
príloha  -  прилога
prilomiť  -  приломити
priložiť  -  прикласти
priložiť  -  приложыти
príložka  -  приложка
príma  -  пріма
primabalerína  -  прімабалеріна
primaciálny  -  прімаціалный
primadona  -  прімадона
primagurský  -  примаґурьскій
primajstrovať  -  примайстровати
primaľovať  -  прималёвати
primaľovávať  -  прималёвлёвати
primalý  -  прималый
primár  -  прімар
primárne  -  прімарно
primárny  -  прімарный
primáš  -  прімаш
primastiť  -  примастити
primasťovať  -  примащовати
primát  -  прімат
primátor  -  пріматор


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.