Русиньскый словничок (тестовый режім)vzdať sa  -  зречі ся
vzdať sa  -  капітуловати
vzdať sa  -  піддати ся
vzdávajme  -  вздавайме
vzdávať  -  вздавати
vzdelanec  -  вченый
vzdelanie  -  освіта
vzdelanie  -  школа
vzdelanosť  -  школованость
vzdelaný  -  школованый
vzdelávací  -  едукачный
vzdelávanie  -  едукація
vzdelávanie  -  школованя
vzdelávať  -  школовати
vzdialene  -  далеко
vzdialenosť  -  оддаленость
vzdialený  -  далекый
vzdialený  -  оддаленый
vzdorovitý  -  неуступчівый
vzduch  -  воздух
vzduch  -  люфт
vzduchom  -  люфтом
vzduchotechnika  -  вздухотехніка
vzduchotesný  -  вздухотїсный
vzduchotesný  -  воздухотїсный
vzduchovka  -  вздуховка
vzduchovod  -  вздуховод
vzduchový  -  вздуховый
vzdušný  -  вздушный
vzdušný  -  воздушный
vzduť  -  вздути
vzdúvať  -  вздувати
vždy  -  все
vždy  -  фурт
vzdych  -  вздых
vzdych  -  здых
vzdychajú  -  вздыхають
vzdychať  -  вздыхати
vzdychať  -  ойкати
vzdychať  -  охкати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.