Русиньскый словничок (тестовый режім)vzdialene  -  далеко
vzdialenosť  -  оддаленость
vzdialený  -  далекый
vzdialený  -  оддаленый
vzdorovitý  -  неуступчівый
vzduch  -  воздух
vzduch  -  люфт
vzduchom  -  люфтом
vzduchotechnika  -  вздухотехніка
vzduchotesný  -  вздухотїсный
vzduchotesný  -  воздухотїсный
vzduchovka  -  вздуховка
vzduchovod  -  вздуховод
vzduchový  -  вздуховый
vzdušný  -  вздушный
vzdušný  -  воздушный
vzduť  -  вздути
vzdúvať  -  вздувати
vždy  -  все
vždy  -  фурт
vzdych  -  вздых
vzdych  -  здых
vzdychajú  -  вздыхають
vzdychať  -  вздыхати
vzdychať  -  ойкати
vzdychať  -  охкати
vzdychnúť  -  вздыхнути
vždycky  -  все
vždycky  -  фурт
vzhľad  -  взгляд
vzhľad  -  явлїня
vzhľadný  -  гардый
vzhľadný  -  шумный
vzhľadom  -  взглядом
vziať  -  взяти
vziať do opatery  -  взяти за годованця
vziať do starostlivosti  -  взяти за годованця
vziať na dlh  -  борґовати
vziať na dlh  -  взяти на борґ
vziať na seba  -  взати на ся


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.